JSHealth Vitamins NL BV, Keizersgracht 62 1015 CS Amsterdam Nederland (“JSHealth Vitamins” “ons”, “wij”, “onze”), voldoet aan de Privacy Act 1988 (Cth) (“Privacy Act”) en de toepasselijke Privacy Principes in de Privacy Act bij het omgaan met persoonlijke informatie, samen met de Health Records and Information Privacy Act 2002 (NSW) (“HRIP Act”) en de toepasselijke gezondheidsprivacyprincipes in de HRIP Act bij het omgaan met persoonlijke informatie die gezondheidsinformatie is, samen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zover deze van toepassing is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Persoonlijke informatie omvat persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) en betekent alle informatie of meningen, al dan niet waar, over een geïdentificeerde persoon of wiens identiteit redelijkerwijs kan worden vastgesteld of alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“ Persoonlijke informatie").

Verzameling:

Wij verzamelen persoonlijke informatie met het oog op het leveren van onze producten en diensten (“Producten”). We kunnen informatie verzamelen via de JSHealth Vitamins-website op de website https://eu.jshealthvitamins.com/ (“Website”) of tijdens de verkoop en distributie van onze Producten persoonlijk, mondeling en/of schriftelijk van tijd tot tijd. -timen.

Wij verzamelen persoonlijke informatie:

  • van onze klanten – wanneer zij zich registreren op onze Website, een beoordeling aanvragen met het oog op voedingsadvies, een voedingsplan of voedingsproducten kopen, of anderszins tijdens het leveren van onze Producten of diensten op enig ander moment van tijd tot tijd ;
  • wanneer we vragen ontvangen via de website of wanneer de website op een andere manier wordt bezocht of gebruikt;
  • wanneer we vragen ontvangen via e-mail; En
  • van externe dienstverleners – wanneer zij worden ingeschakeld om diensten aan ons te leveren (zoals professionele diensten), informatie aan ons te verstrekken of ons te factureren voor de levering van diensten.

Het soort persoonlijke informatie dat we kunnen verzamelen, hangt af van wie u bent (bijvoorbeeld een klant of een externe dienstverlener) en de aard van uw interactie met ons, en kan ook gezondheidsinformatie omvatten. We kunnen vragen om uw volledige naam, e-mailadres, post- of woonadres, leeftijd, gewicht, geslacht, eventuele medische aandoeningen of allergieën/intoleranties, gebruik van voedingssupplementen, factuurgegevens en andere persoonlijke informatie. Als u ons niet alle door ons gevraagde informatie verstrekt, kunnen wij onze Producten mogelijk niet verzenden of onze Diensten anderszins verlenen.

Sommige persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen gezondheidsinformatie bevatten. Gezondheidsinformatie omvat alle informatie die wordt verzameld over uw gezondheid of handicap, en alle informatie die wordt verzameld in verband met een gezondheidszorgdienst die u heeft ontvangen (“Gezondheidsinformatie”). Wij verzamelen gezondheidsinformatie van klanten met als doel het verstrekken van gekochte voedingsadviezen of maaltijdplannen en/of het bijhouden van de producten en/of diensten die u bij ons hebt gekocht.

Dit stelt ons in staat om onze Diensten veilig, passend en nauwkeurig te verlenen, de behoeften van onze klant bij het verlenen van onze Diensten te beoordelen en in het algemeen te helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Toestemming:

Door ons in te schakelen of uw gegevens op onze Website te registreren, en/of onze Website te gebruiken of informatie of documenten aan ons te verstrekken of anderszins gebruik te maken van onze Diensten, geeft u vrijelijk uw specifieke en geïnformeerde toestemming aan ons om uw Persoonlijke Informatie (inclusief Gezondheidsinformatie) voor de doeleinden gespecificeerd in dit privacybeleid.

Gebruik:

We kunnen alle verzamelde persoonlijke informatie (exclusief gezondheidsinformatie) gebruiken om onze diensten te verlenen, de website te exploiteren, u onze nieuwsbrief te sturen, te reageren op feedback en klachten, te communiceren met externe dienstverleners, nieuwe diensten te ontwikkelen of, indien nodig, om onze voorwaarden af ​​te dwingen. en voorwaarden met u mee. Als u een externe dienstverlener bent, zullen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u een e-mail te sturen om uw aanbod om Diensten te verlenen te accepteren, om met u te corresponderen met betrekking tot de levering van Diensten en om uw facturen te betalen.

In alle gevallen, tenzij u zich heeft afgemeld, stemt u ermee in dat wij uw Persoonlijke Informatie (exclusief Gezondheidsinformatie) alleen door ons gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u over onze Diensten te informeren. We kunnen per post, telefoon, e-mail of sms contact met u opnemen om onze producten en diensten op de markt te brengen. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige directmarketingcorrespondentie.

Gezondheidsinformatie

We voldoen aan de gezondheidsprivacyprincipes en de AVG bij het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van alle gezondheidsinformatie. Wij verzamelen uw gezondheidsinformatie:

  • van onze klanten wanneer zij een assessment aanvragen ten behoeve van dieetadvisering en/of een maaltijdplan of bijbehorend pakket afnemen;
  • indien nodig voor de levering van onze Diensten, maar alleen indien noodzakelijk voor de levering van onze Diensten, of zoals anderszins in overeenstemming met uw toestemming, of zoals vereist kan zijn door de wet, inclusief een gerechtelijk bevel;
  • alleen van u (of van iemand die door u is geautoriseerd) (inclusief uw verzorger als u die heeft);
  • met zorg, door redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie vertrouwelijk blijft en dat alle personen aan wie we deze bekendmaken in overeenstemming met dit Privacybeleid, ook verplicht zijn deze vertrouwelijk te houden;
  • met nauwkeurigheid, op basis van het feit dat u op elk moment een kopie kunt opvragen van de gezondheidsinformatie die wij bewaren door ons een e-mail te sturen op support@jshealthvitamins.com. Indien onze administratie onjuist blijkt te zijn, zullen wij eventuele onjuistheden corrigeren op basis van de door u verstrekte aanvullende informatie.

Openbaarmaking en delen:

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij persoonlijke informatie (exclusief gezondheidsinformatie) mogen vrijgeven aan derden voor doeleinden die verband houden met uw aankoop van onze Diensten en aan externe dienstverleners die wij inschakelen om ons te helpen onze Diensten te leveren en voor onze eigen marketingdoeleinden. We zullen persoonlijke gegevens alleen aan andere derde partijen bekendmaken met uw toestemming of indien dit wettelijk is toegestaan ​​of geautoriseerd. Sommige plaatsen buiten Australië hebben mogelijk ontoereikende wetten op gegevensbescherming of bieden mogelijk verschillende niveaus van bescherming van persoonlijke informatie die niet zo hoog zijn als in Australië. Wij gaan ermee akkoord alleen gebruik te maken van gegevensverwerkers die voldoende garanties bieden en dat zij passende technische en organisatorische maatregelen zullen implementeren die de naleving van de AVG garanderen en de rechten van de betrokkene beschermen, en alleen van derden die ermee instemmen dit Privacybeleid na te leven.

Gegevensbeveiliging, bescherming en kwaliteit:

We zullen redelijke stappen ondernemen om de persoonlijke informatie die we verzamelen en bewaren te beschermen tegen misbruik, verlies en inmenging en tegen ongeoorloofde toegang en wijziging, en om ervoor te zorgen dat deze accuraat, volledig en actueel is wanneer we deze verzamelen, gebruiken of openbaar maken. .

We hebben procedures voor het bewaken van de beveiliging en veiligheid van gegevens, evenals procedures voor het omgaan met eventuele datalekken, en de bijbehorende vereisten om u en de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen wanneer de gegevensbeveiliging van uw persoonlijke gegevens wordt geschonden. Om ons te helpen, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat u ons de juiste gegevens verstrekt en ons te laten weten of u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, onvolledig, verouderd of misleidend is (en wij zullen redelijke stappen ondernemen om de informatie te corrigeren). We kunnen stappen ondernemen om informatie te vernietigen of permanent te anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor enig doel waarvoor deze kan worden gebruikt of openbaar gemaakt. We kunnen geanonimiseerde informatie bewaren en gebruiken.

Uw recht op verwijdering

Het recht op verwijdering (dat het 'recht om vergeten te worden' omvat) geeft u het recht om van ons te eisen dat wij uw Persoonlijke Informatie onder bepaalde omstandigheden verwijderen en/of aan u teruggeven, inclusief maar niet beperkt tot de plaats waar uw Persoonlijke Informatie zich bevindt niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking van uw gegevens. Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist en/of aan u worden geretourneerd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via support@jshealthvitamins.com .

Onze website

eu.jshealthvitamins.com

Wij kunnen “cookies” gebruiken; technologie om gegevens op uw computer op te slaan met behulp van de functionaliteit van uw browser. Veel websites doen dit omdat cookies de website-uitgever in staat stellen nuttige dingen te doen, zoals uitzoeken of de computer de website eerder heeft bezocht.

U kunt uw browser aanpassen om het gebruik van cookies te voorkomen, maar als u dit doet, werkt onze dienst (en onze website) mogelijk niet correct. De informatie die in de cookie is opgeslagen, wordt gebruikt om u te identificeren. Hierdoor kunnen wij een efficiënte dienstverlening bieden en de gedragspatronen van bezoekers van onze Website volgen.

Tijdens het weergeven van advertenties op onze website (indien aanwezig) kunnen externe adverteerders of advertentieservers een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen. Het gebruik van cookies door dergelijke externe adverteerders of advertentieservers is niet onderworpen aan dit privacybeleid, maar is onderworpen aan hun eigen respectieve privacybeleid.

Toegang, correctie en klachten:

U kunt een kopie aanvragen van, en wij zullen u toegang verlenen tot, een kopie van alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren (inclusief eventuele gezondheidsinformatie) (behoudens eventuele toepasselijke wettelijke uitzonderingen). Laat het ons ook weten als u zich zorgen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, zodat we deze kunnen aanpakken. Verzoeken moeten per e-mail worden ingediend bij support@jshealthvitamins.com. Wanneer onze gegevens onjuist blijken te zijn, of als u de persoonlijke informatie die wij over u bewaren wenst te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen onmiddellijk doorvoeren op basis van de verdere informatie die u verstrekt.

Overdracht onder bepaalde omstandigheden:

Als er sprake is van een verkoop, fusie, consolidatie, controlewijziging, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of liquidatie van ons, kunnen wij, naar eigen goeddunken, de verzamelde persoonlijke informatie overdragen, verkopen of toewijzen aan een of meer relevante derde partijen, onder voorbehoud van altijd aan dit privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid:

Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden en daarmee van de overeenkomst tussen u en ons (hetzij in uw hoedanigheid van klant, hetzij als externe dienstverlener). Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk van kracht zodra het herziene privacybeleid op de website http://www.jshealthvitamins.com wordt geplaatst. Afhankelijk van de aard van de wijziging kunnen we de wijziging aankondigen op de http://www.jshealthvitamins.com startpagina of per e-mail (als we uw e-mailadres hebben). Als u echter na eventuele wijzigingen gebruik blijft maken van de Website en/of onze dienst, wordt u geacht met dergelijke wijzigingen te hebben ingestemd. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, moet u uw gebruik van de Website beëindigen en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen voordat u onze Diensten verder ontvangt.

Neem contact met ons op:

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of als u toegang wilt aanvragen tot uw persoonlijke gegevens, uw gegevens wilt corrigeren of bijwerken of eventuele privacyproblemen wilt melden, neem dan contact met ons op via support@jshealthvitamins.com

Ga voor meer informatie over uw privacyrechten naar: www.privacy.gov.au. Ga voor meer informatie over de HRIP Act naar:

http://www.ipc.nsw.gov.au/hrip-act
http://www.ipc.nsw.gov.au/sites/default/files/file_manager/FS-HPPs-for-agencies-May14-ACC_0.pdf

Voor meer informatie over de AVG gaat u naar:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en